JustMathBG


Решени изпитни теми по Висша Математика 1, 2 и 3
за Технически Университет - София


Java Projects

HEPAComp - Hermite-Padé Approximant Computation

ICrAData - InterCriteria Analysis Data

GNDraw - Generalized Net Draw

IndMatCalc - Index Matrix Calculation


C/C++ Projects

MkBGFire - Make Bulgarian Fire

Compiling and linking MkBGFire


LaTeX Projects

Докторантски бюлетин

Cyrillic jagged fonts in MiKTeX 2.9

Cyrillic unicode index in MiKTeX / TeX Live


LCD Monitor Test

Gamers' Workshop


All Files

 

Links


Българска академия на науките

Институт по математика и информатика

Институти на Българската академия на науките | Карта


Технически университет - София

Софтуерна група "Акстър"


Stuff