Списък с институтите на БАН @ 2021


Българска академия на науките
 
Сайт: http://www.bas.bg/
Адрес: ул. 15-ти ноември №1, 1040 София
Абревиатура: БАН / BAS
 
Институти (нормален шрифт): 42
Академични специализирани звена (наклонен шрифт): 8
Специализирани звена (накрая): 9

This list is in Bulgarian, click to go to the English version.


Направление 1: Информационни и комуникационни науки и технологии

 1. Институт по математика и информатика
 2. Институт по механика
 3. Институт по роботика
 4. Институт по информационни и комуникационни технологии
 5. Национална лаборатория по компютърна вирусология
 6. Лаборатория по телематика

Направление 2: Енергийни ресурси и енергийна ефективност

 1. Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
 2. Институт по електрохимия и енергийни системи “Академик Евгени Будевски”
 3. Институт по инженерна химия
 4. Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

Направление 3: Нанонауки, нови материали и технологии

 1. Институт по физика на твърдото тяло “Академик Георги Наджаков”
 2. Институт по електроника “Академик Емил Джаков”
 3. Институт по оптически материали и технологии “Академик Йордан Малиновски”
 4. Институт по минералогия и кристалография “Академик Иван Костов”
 5. Институт по металознание, съоръжения и технологии “Академик Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
 6. Институт по обща и неорганична химия
 7. Институт по органична химия с Център по фитохимия
 8. Институт по физикохимия “Академик Ростислав Каишев”
 9. Институт по полимери
 10. Институт по катализ
 11. Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив

Направление 4: Биомедицина и качество на живот

 1. Институт по молекулярна биология “Академик Румен Цанев”
 2. Институт по невробиология
 3. Институт по микробиология “Стефан Ангелов”
 4. Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
 5. Институт по биология и имунология на размножаването “Академик Кирил Братанов”
 6. Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

Направление 5: Биоразнообразие, биоресурси и екология

 1. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
 2. Институт за гората
 3. Институт по физиология на растенията и генетика
 4. Национален природонаучен музей
 5. Ботаническа градина на БАН

Направление 6: Климатични промени, рискове и природни ресурси

 1. Геологически институт “Страшимир Димитров”
 2. Национален институт по геофизика, геодезия и география
 3. Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите
 4. Институт по океанология “Проф. Фритьоф Нансен”

Направление 7: Астрономия, космически изследвания и технологии

 1. Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
 2. Институт за космически изследвания и технологии

Направление 8: Културно-историческо наследство и национална идентичност

 1. Институт за български език “Професор Любомир Андрейчин”
 2. Институт за литература
 3. Институт за балканистика с Център по тракология
 4. Институт за исторически изследвания
 5. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
 6. Институт за изследване на изкуствата
 7. Национален археологически институт с музей
 8. Кирило-методиевски научен център

Направление 9: Човек и общество

 1. Институт за икономически изследвания
 2. Институт за държавата и правото
 3. Институт за изследване на населението и човека
 4. Институт по философия и социология

Специализирани звена

 1. Централна библиотека на БАН
 2. Научен архив на БАН
 3. Център за обучение на БАН
 4. Издателство на БАН “Проф. Марин Дринов”
 5. Научноинформационен център “Българска енциклопедия”
 6. Единен център за иновации на БАН
 7. Център за изследвания по национална сигурност и отбрана
 8. Почивно дело на БАН
 9. Хотел “Дом на учения”

БАН 1 (Wikimapia) | БАН 2 (Wikimapia) | Карта (PDF файл)


Главна страница